หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กาญจนา  หฤหรรษพงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   30 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Object-Oriented Software Development with UML
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ธ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

หลักสูตรนี้ทาง SIPA ภูเก็ตได้ให้ทุนแก่อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของอาจารย์ทางด้าน Software Engineering โดยมีเนื้อหาในการอบรม ดังนี้

Module 1: Introduction to Software Engineeering
- What is Software Engineering?
- Software Engineering Concepts
- Software development life-cycle
- Major schools: application development methodologies
Module 2: Object-oriented concepts
- Object, class
- Object behaviour and methods
- Inheritance and aggregation
- Polymorphism
- Object model
Module 3: The Unified Process
- The object-oriented software life cycle
- Use case-driven and architecture-centric features
- Iterative and incremental development
- Performing requirements analysis
Module 4: An overview of UML
- UML Notation
- Use cases
- Object modelling
- Sequence diagrams
- State modelling
- Grouping UML constructs into packages
Module 5: Use Case Design
- Use case design, actors and scenarios, pre and post conditions
- Control flow, activity diagrams
- Simple use-case driven design
- Refactoring use-cases
- Modelling Business Processes in UML
Module 6: UML Class DEsign
- UML Class Notation
- Attributes, operations and access visibility
- Interfaces and stereotypes
- Relationships, aggregation, composition, dependency
- Designing with class diagrams
Module 7: UML Package Diagram
- UML Package Notation
- Package design, transitivity
Module 8: UML Object Di agram
- UML Object Notation
- Collaboration diagrams
- Sequence versus collaboration diagrams
- State Diagrams
Module 9: Design Tips and Guideline
- Design Heuristics
- Design and Modeling idioms
- Design patterns
- Pattern languages
Module 10: Case Study & Tools
- Case study using UML
- Analysis View
- Design View
- UML Tools   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - ได้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของ Software Engineeriing และ Unified Process
- รู้จักเทคโนโลยีในการพัฒนาแบบออบเจ็กต์และศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
- สามารถวิเคราะห์ระบบโดยใช้ use case ในการพัฒนาระบบได้
- สามารถพัฒนาระบบโดยการใช้ sequence diagrams 
- พัฒนา state daigram ในการวิเคราะห์ระบบ 
- สามารถใช้ design patterns ในการช่วยพัฒนาระบบแบบ OO ได้
- เข้าใจการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ OO และสามารถ implemented เข้ากับ OO languages ได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้เพื่อใช้ในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาหรือใช้ในการเรียนการสอน การทำโครงงานของนักศึกษาที่มีการออกแบบและพัฒนาระบบเชิงออบเจ็กต์ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th