หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรรณศิริ  ดำโอ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ธ.ค. 2550    ถึงวันที่   29 ธ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานอื่น ๆ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    1st International Conference on Science Education in the Asia-pacific
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ธ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. การนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาตร์ศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก

2. การแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ด้านการวิจัย

            เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาได้นำเสนอผลงานทั้งรูปแบบโปสเตอร์ และบรรยาย โดยใช้ภาษาอังกฤษ

 

2. บริการวิชาการ

             2.1 พัฒนาสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์จากอุปกรณ์ต้นแบบของ อพวช. สำหรับจัดกิจกรรมในอุทยานวิทยาศาสตร์

                        - ทางเดินแสงตามกฎของสเนลล์ (อุปกรณ์: เลเซอร์ และแท่งพลาสติกโพลีคาร์บอเนต)

                        - ภาพปะติดต้นแบบ กล่องภาพยนตร์ และเมจิกบอกซ์

                        - วงแหวนแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ผ่านท่อพีวีซี อะลูมิเนียม และทองแดง

                        - ลูกโป่งยาวติดปีก/หาง

            2.2 รับทราบแนวคิดเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์จากประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศมาเลเซียมีการส่งตัวแทนเข้าร่วมงานมอบรางวัลโนเบลหรือท่องอวกาศ และนอกจากนี้หลาย ๆ ประเทศจัดให้มีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ พบนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

3. การเรียนการสอน

            3.1 ได้แนวคิดการพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ Constant Volume Gas Thermometer ที่ห้องปฏิบัติการมีอยู่แล้วให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากการนำเสนอผลงานเรื่อง Boyle?s Law Apparatus in Millimeter Scales

            3.2 ได้ข้อแนะนำจากการนำเสนอความรู้เรื่อง Make you lecture nice, effective and pleasant โดย Dr. Han Morelis ด้วยวิธีการถ่ายทอดความรู้หลากหลายรูปแบบแก่ผู้เรียน เช่น เกม เพลง เอกสาร ทดสอบย่อย เป็นต้น รวมทั้งเทคนิคการกระตุ้นผู้เรียนให้ร่วมกิจกรรม เช่น ถาม ? ตอบ คำถามในชั้นเรียน เช่น การยกการ์ด แดง/เขียว แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่ การเสริมแรงโดยให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -ดังแสดงในการประยุกต์ใช้ข้างต้น-

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th