หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิเชียร  ชูเสมอ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   21 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   23 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กท.ม.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Best Practice in Rheumatology
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ธ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

กิจกรรมทั้ง 3 วัน เกี่ยวข้องกับ ระบาดวิทยา ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด กลไกการเกิดโรคกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ตั้งแต่ระดับ โมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และ ชีวิตร่างกาย ครอบคลุมทั้งโรคติดเชื้อ และโรคงไร้เชื้อ เนื้อหาจะหนักไปทางโรคไม่ติดต่อ/โรคเรื้อรัง เชื่อมโยงเข้าสู่วิทยาการคลินิก อาการสำคัญ อาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษเพื่อสืบค้นกลไกสาเหตุ ความรุนแรง มีเป้าหมายที่การวินิจฉัย/ประเมินความรุนแรงทางคลินิก และการทำนายโรค เชื่อมโยงสู่การใช้ยา/ มาตรการและวิธีการบำบัดรักษาเพื่อ ยืดเวลามิให้ความเสื่อมของเซลล์เกิดขึ้น รักษาเนื้อเยื่อ รักษาอวัยวะ ยืดอายุผู้ป่วยที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี กระบวนการอบรมนั้นประกอบด้วย การบรรยาย บรรยายประกอบกรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม ฉายวีดิทรรศน์ และนิทรรศการ โดยสรุปมีข้อสังเกตที่สำคัญดังนี้

1. Pathogenesis ของ RA,SLE et.c.ในกลุ่ม autoimmune dis.ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่ให้ความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของ immune system ทั้ง CMI และ humeral จนถึงขั้นที่สามารถพัฒนายากลุ่ม biologic drugมาใช้รักษาได้แล้ว เช่น anti-CD20 ที่ใช้กำจัด B-lymphocytes อันเป็นกลไกพยาธิกำเนิดก่อการอักเสบในsynovium ลุกลามสู่ epichondrium ,cartilage และ subchondral bone สามารถยับยั้งห่วงโซ่การอักเสบได้โดยการกำจัด CD20 B-lymphocytes แบบ selectively ช่วยรักษาผิวข้อและยืออายุผิวข้อ กระดูกอ่อน และกระดูกไปให้นาน ช่วยประวิงความพิการได้ จัดว่าเป็นความก้าวหน้าท่างวิชาการที่เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาโรคในกลุ่มนี้ไปมากทีเดียว

2.มีงานวิจัยที่ช่วยไขปริศนา genetic role ต่อ autoimmune dis.บางโรคกล่าวถึง  Spondyloarthropathies ที่มีปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงทางพันธุกรรมคือ HLA-B27 ที่อาจจะ interact กับ การติดเชื้อ Klebsiella แล้วนำไปสู่ Ankylosing spondylitis ในที่สุด

3.จากความกระจ่างด้าน พยาธิกำเนิดเฉพาะอย่างยิ่ง immunopathogenesis นำไปสู่การพัฒนา biologic drugs แม้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ช่วยได้มากด้านลดความพิการ รักษาระดับคุณภาพชีวิต ช่วยให้อายุยืน เหล่านี้เป็นมูลเหตุที่จำต้องอาศํยการทำนายผล(ทำนายโรค)ที่แม่นยำมีทั้ง validity และ reliability นั่นหมายถึงต้องมี health predictive model ที่เชื่อถือได้ ขณะที่ health risk model นั้นก็เป็นแบบ multiple causation/causal pie ซึ่ง ประกอบด้วยหลายตัวแปรต้น แต่ละตัวก็มีน้ำหนักเชิงสาเหตุต่างกัน ทั้งสองด้านต้องใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงทั้งสิ้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.ทบทวนความรู้ทางคลินิกที่มีอยู่ และ เพิ่มพูนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

2.ช่วยในการวินิจฉัย ตัดสินใจใช้ยา และช่วยในการติดตามผล ทำนายผลได้ดียิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.ขอเสนอแนะต่อสำนักแพทยศาสตร์ว่า สมควรทบทวน วัตถุประสงค์ เนื้อหาด้าน Immunopathogenesis ในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ว่าสามารถรองรับ clinical knowledge trend ที่นำเสนอมาใน ข้อ 1,2และ 3 ได้หรือไม่เพียงใด

2.ในทำนองเดียวกับข้อ1 ขอเสนอแนะต่อสำนักแพทยศาสตร์ว่า เนื้อหา คณิตศาสตร์ใน pre-med และเนื้อหา สถิติ ในระบาดวิทยา ตามที่เสนอในข้อ 3 นั้นของ มวล.เรามีแล้วหรือสมควรเพิ่มเติมประการใด ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th