หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   31 ต.ค. 2550    ถึงวันที่   02 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ชมรมกายภาพบำบัดระบบหายใจและการไหลเวียนเลือดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    Physical Therapy in CABG: Phase I-III
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ธ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

เนื้อหาการบรรยายและปฏิบัติการมี ดังนี้

 • Overview of Pathophysiology: CAD
 • Medical examination, inverstigation in CAD
 • Operative heart surgery on and off pump
 • Multidisciplinary approach in cardiac rehabilitation post CABG
 • Physical Therapy in Pre-operative CABG
 • Physical Therapy management in post CABG:
  • ICU
  • Early post phase
  • Pre discarge phase
  • PhaseII-III

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำมาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชากายภาพบำบัดระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th