หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   15 ต.ค. 2550    ถึงวันที่   16 ต.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  นครนายก
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสัมมนาคลังข้อสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ธ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

ประชุมเพื่อร่วมจัดทำข้อสอบที่สมบูรณ์เข้าคลังของสภากายภาพบำบัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • จัดทำข้อสอบเก่าที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์
  • จัดทำข้อสอบที่มีแต่ต้นฉบับและยังไม่ได้พิมพ์
  • รวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อสอบให้เหมาะสม

ในการสัมมนาครั้งนี้สามารถจัดทำข้อสอบที่สมบูรณ์เข้าคลังสภากายภาพบำบัดได้ 1,259 ข้อ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พัฒนาการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อนักศึกษาสามารถสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th