หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   16 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   17 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท เอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็ค แคปิตอล จำกัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Update การวางแผนภาษีใหม่ลาสุด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 พ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

Update การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

พร้อมทั้งเทคนิคการจัดทำงบเงินและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัดและเทคนิคการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ และลูกหนี้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่ได้สามารถนำมาปรับใช้กับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบัญชีและเป็นภาษีได้เป็นอย่างดี

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการเขียนบทความและงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th