หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กฤษณา  เสตพงศ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   13 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   16 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี   จังหวัด  นครราชสีมา
  เรื่อง/หลักสูตร    การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 พ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  
  • มาตรฐานกับการบริหารห้องสมุด  กล่าวถึงมาตรฐานต่าง  ๆ ที่นำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ และ บริหารจัดการห้องสมุดตั้งแต่ด้านการวางแผนประจำปี   การจัดการองค์การ  การวางแผนใช้งบประมาณ การบริหารบุคคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรฐานห้องสมุดจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริการ  การประหยัดเวลาและงบประมาณ  และมาตรฐานห้องสมุดสามารถทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทั่วโลก
  • บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานในงานห้องสมุด    หน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทในการกำหนดมาตรฐาน โดยทั่วไปดำเนินการโดย สมาคมวิชาชีพ  หน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดที่กำกับดูแลห้องสมุด   จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐาน  การบังคับใช้ เพื่อนำมาตรฐานห้องสมุดมาเป็นเครื่องมือการพัฒนา  การประกันคุณภาพ  การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การและสร้างความเป็นเลิศ ความเชื่อถือ เชื่อมั่นแก่ชุมชนวิชาการ วิชาชีพและสังคม
  • การพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับงานห้องสมุด         ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  พัฒนาโดย PULINET/มาตรฐานประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งในส่วนของห้องสมุดใช้มาตรฐาน CU-QA 84.3  /
  • มาตรฐานการทำรายการและการค้นคืนสารสนเทศ   โดยการนำ Dublin Core Metada มาใช้ในการจัดเก็บเอกสาร เช่น การพัฒนา Metadata เพื่อการค้นคืนเอกสารใบลาน  การนำมาตรฐาน  Z39.5   มาใช้เป็นมาตรฐานการค้นคืนสารสนเทศ
  • มาตรฐานเพื่อการบริการห้องสมุด   การประเมินคุณภาพบริการของห้องสมุดโดยใช้  LibQUAL 

*** ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่  : http://library.sut.ac.th/seminar25th/

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การนำมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุดไม่ว่าจะเป็น ISBD /AACR2/MARC/  Metadata  /  ISO/TC46 : มาตรฐานระหว่างประเทศด้านการเอกสารและสารสนเทศ/ตัวชี้วัดคุณภาพห้องสมุด  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การนำมาตรฐานมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th