หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สมศักดิ์  บุตราช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมนักสุขศึกษา ม.มหิดลและม.สารคาม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ความสุขของคนไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 พ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทยไว้ว่า "มุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียงเพื่อสร้างให้ : สุขภาพดี บริการดี ชีวิตพอเพียง สังคมสันติสุข"  โดยมีแนวคิดหลัก 4 ประการคือ 1) น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป้นแนวทางพัฒนาสุขภาพ 2) สุขภาพดีมาจากสังคสที่ดี คือสังคมอยู่เย็ยเป้นสุข 3) สุขภาวะหรือสุขภาพที่ดีของทุกคนเป้นศีลธรรมของสังคมเพราะหัวใจของสุขภาวะคือการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 4) ทุกคนจักต้องถือเป็นหน้าที่ที่จักต้องผลักดันทุกวิถีทางให้วิสัยทัศน์เกิดเป็นความจริง และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 4 ประการคือ 1) สร้างสุขภาพดีให้เป็นวิถีชีวิตในทุกช่วงวัย 2) สร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นมิตร ใส่ใจความทุกข์ และมีความละเอียดอ่อนในความเป็นมนุษย์ 3) มีหลักประกันด้านสุขภาพที่ให้ความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิต 4) เป็นสังคมเรียนรู้อุดมด้วยภูมิปัญญา มีวัฒนธรรมที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ โดยมีจุดเน้น 6 ประการคือ (1) สร้างระบบบริการสุขภาพที่มีความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ (2) สร้างวัฒนธรรมสุขภาพพอเพียงเพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ (3) สร้างภูมิคุ้มกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามต่าง ๆ (4) สร้างทางสุขภาพที่หลากหลาย ผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากลอย่างรู้เท่าทัน (5) สร้างระบบสุขภาพบนพื้นฐานความรู้ (6) สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดระบบสุขภาพ 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
        การพัฒนาสุขภาพของประชาชนควรประยุกต์แนวคิดหลักของปรัชญา โดยเฉพาะเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา เพื่อปลูกฝังแนวคิดแก่นักศึกษาให้มีแนวคิดและมุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง ลดรายจ่ายในการบริโภค มีการออม ปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นไปตามเศรษฐกิจพอเพียง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

   ยุทธศาสตร์หลักทั้ง 6 ประการ ควรนำมาพัฒนาเป็นแบบเรียนและจัดการเรียนการสอนในรายวิชา พฤติกรรมสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพ (ENH-205) ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th