หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุบลรัตน์  โสสนุย   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   06 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   06 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 คน ร่วมกับ ผศ.ดร.วาริน  อินทนา เป็นสถานประกอบการที่ให้บริการฝึกอบรมด้านอาชีพแก่เกษตรกร เป็นที่ปรึกษาทางการเกษตร ประสานงานวิชาการ ติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพของเกษตรกร ผลิตและพันธ์พืช และบริการด้านปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร รวมทั้งมีแปลงสาธิต ไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ พืชสวน เปิดบริการให้บุคคลทั่วไปและเกษตรกรได้เข้าชมแปลงสาธิตของทางศูนย์เช่น แปลงหน้าวัว สวนไม้ผลเช่น ทุเรียน มังคุด ส้มโอ มะพร้าว เป็นต้น    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ปฏิบัติ ได้แก่ งานดูแลพืช และแปลงสาธิตทางด้านการเกษตร งานบริการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่เข้ามาชมแปลงสาธิตของศูนย์ งานวิจัยและงานอื่น ๆ ที่นักศึกษาสนใจ ทั้งนี้ทางศูนย์เองไม่มีค่าตอบแทนให้นักศึกษา แต่มีบริการที่พักฟรีให้ในศูนย์ฯ ไม่มีร้านค้าในศูนย์นักศึกษาต้องผูกปิ่นโตกับศูนย์วิจัยยางซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์ไปประมาณ 1 กม. นักศึกษาควรจะมีจักรยานเพื่อความสะดวกในการเดินทางภายในศูนย์และร้านอาหารที่ศูนย์วิจัยยางฯ สถานประกอบการสามารถรับนักศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 15 คน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านที่พัก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เป็นสถานประกอบการที่เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช แต่ไม่เหมาะกับนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนัก เนื่องจากจังหวัดกระบี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกว่า และทางมหาวิทยาลัยควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาให้ทางหน่วยงานได้ทราบในเบื้องต้นด้วยว่านักศึกษาที่ข้อจำกัด ในด้านใดบ้าง เพราะหากหน่วยงานได้ทราบล่วงหน้าจะได้เตรียมงานที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th