หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรีชา  รัสมี   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   01 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   02 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Impact Factors กับการประเมินผลงานทางวิชาการ และการใช้โปรแกรม EndNote
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 พ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

http://tci.trf.or.th

- ผลกระทบของ Impact Factors ต่อวงการวิชาการ และการจัดอันดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

- ความหมาย ความสำคัญของ ISI Impact Factors และ TCI Impact Factors

- คุณและโทษของ Impact Factors ในการประเมินผลงานทางวิชาการ

- โปรแกรม EndNote คืออะไร ช่วยงานวิจัยได้อย่างไร   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ทำให้ทราบถึงความสำคัญและผลกระทบของ Impact Factors ต่อวงการการศึกษา ทั้งในการการประเมินคุณภาพการศึกษา( สมศ.) และการจัดอันดับศักยภาพของมหาวิทยาลัย การจัดอันดับคุณภาพของวารสารวิชาการ การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงการขอรับทุนสนับสนุนจาก สกว.  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลกรมีงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และนำไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพต่างๆ  การประเมินคุณภาพงานวิจัยและบุคลากร เครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกก็คือ Impact Factors นั่นเอง

- ทำให้ทราบประวัติความเป็นมา การคำนวณค่า Impact Factors ของบทความวิจัย ค่า Immedaicy Index และ Cite Half-life ของวารสารวิชาการ ตามหลักสากล และรู้จัก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการเรื่อง Impact Factors ในประเทศไทย

- สามารถใช้โปรแกรม EndNote ขั้นพื้นฐานได้ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยการอ้างงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ทำให้ทราบรายชื่อวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการของประเทศไทยเพื่อการจัดหาไว้ให้บริการในห้องสมุดต่อไป

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- ศึกษาวิธีการและการหาค่า Impact Factors ของวารสารวิชาการสาขาต่างๆ เพื่อสามารถให้คำแนะนำแก่นักวิจัย (อาจารย์) ก่อนส่งผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ

- สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการทำวารสารของมหาวิทยาลัย (Walailak Journal of Science and Technology) ให้มีศักยภาพเท่าเทียมวารสารชั้นนำระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป  

 - เพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรม EndNote เพื่อสนับสนุนและแนะนำการอ้างอิงงานวิจัยและนักวิจัย (อาจารย์)พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th