หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สิริเพ็ญ  ทองปัสโน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   29 ต.ค. 2550    ถึงวันที่   29 ต.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สวทช.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ทิศทางและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบสถานการณ์ด้านตลาด ระเบียบข้อบังคับและสถานภาพงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กล่าวเปิดสัมมนาโดยดร.พิเชฐ อิฐกอ องค์กรสหกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

2.บรรยายหัวข้อ "รู้จักผลิตภัณฑ์ functional food และความก้าวหน้าของงานวิจัยและพัฒนาของไทย" โดย รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ม.สงขลานครินทร์

3.บรรยายหัวข้อ "Functional food regulation" โดยนางมาลี จิรวงศ์ศรี นักวิชาการอาหารและยา8ว.

4.บรรยายหัวข้อ "ตลาดและการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ" โดยดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล จากบริษัทโรวิไทย จำกัด

5.แลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าสัมมนา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สถานการณ์ด้านตลาด การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนนักศึกษาเกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆในอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปใช้ในงานบริการวิชาการสู่สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th