หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 ต.ค. 2550    ถึงวันที่   30 ต.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีจำกัด (มหาชน)   จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงานนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 คน ณ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีจำกัด (มหาชน) 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน บริษัทนี้มีระบบการดูแลนักศึกษาที่ดี โดยมีสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน ซึ่งนักศึกษาต้องปรับตัวให้ตื่นเช้าขึ้น โดยต้องเตรียมตัวให้พร้อมเดินทางไปทำงาน 6:30 น ต่างกับตอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีที่พักอยู่ใกล้ ทำให้ได้ฝึกฝนตนเอง และเข้าใจเหตุผลที่อาจารย์เคยเข้มงวดให้ทำงานให้เสร็จทันเวลา การตรงต่อเวลา นักศึกษาพอใจกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานมาก ทั้งในด้านการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์การทำงาน สวัสดิการ และพี่เลี้ยงที่ให้การดูแลทุกด้าน สำหรับผลงานข้องนักศึกษาเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาเสนอไว้ โดยไปเมื่อไปถึงสถานที่นักศึกษาจัดทำรายงานเป็นแฟ้มงาน พร้อมดัชนีลำดับเรื่องไว้เรียบร้อย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนักศึกษาทราบว่าอาจารย์ผู้นิเทศ (อ.เพียงจันทร) เข้มงวดกับการทำงานของนักศึกษา จึงมีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดี

สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงในสถานประกอบการก็พอใจผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยให้ความเห็นว่านักศึกษามีความรับผิดชอบในการทำงานดีมาก ผลงานดีกว่าที่หน่วยงานคาดหมาย สามารถสืบค้นความรู้มาจัดการงานได้รวดเร็ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ส่วนขาด คือ ความเป็นเหตุเป็นผล กับ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ แต่ไม่ถึงขั้นเป็นปัญหา โดยเฉพาะโปรแกรม Exell และ Access นักศึกษายังใช้ไม่ค่อยได้ ซึ่งคุณสมบัติความสามารถนี้บริษัทต้องการมาก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการนิเทศงาน จะเห็นได้ว่าการตรวจตรางานของนักศึกษาอย่างเข้มงวดอย่างสมำเสมอ จะทำให้นักศึกษามีวินัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ปัญหานี้อยู่ที่โครงสร้างการจัดการเรียน ที่มีจำนวนหลายวิชาทำให้เกิดความสับสนในการจัดการเรียนของนักศึกษา

ปัญหาอีกด้านหนึ่ง คือ แผนที่ที่ส่งให้กับผู้นิเทศ ควรจะเขียนตามแบบแผนการเขียนแผนที่ หรือ ให้ได้มาตราส่วนที่ใกล้เคียงกับความจริง เช่น ระยะทาง 8 กิโลเมตร เขียนผังสั้นกว่าระยะทาง ครึ่งกิโลเมตร    ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

แนะนำอาจารย์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th