หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ต.ค. 2550    ถึงวันที่   19 ต.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัด  พิษณุโลก
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ครั้งที่ 2/2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. หารือเรื่อง NQF ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการหลักสูตรที่ สกอ.พยายามทำให้เกิดในสารบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก

2. หารือเรื่องการจัดงานวิชาการสถาปัตยกรรม ประจำปี ของสภาฯ

3. หารือเรื่องการจัดการระบบฝึกงานตามที่สภาสถาปนิกขอคำแนะนำ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการทำประกันฯของ ส.สถาปัตย์ฯ มวล.

2. ได้รับทราบพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอื่น และแนวทางที่อาจนำมาใช้กับ มวล.

3. นำข่าวการเปลี่ยนแปลงมาเป็นข้อคิดขอตนและของอาจารย์ในสำนักฯ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. การพัฒนาหลักสูตรและการทำ lab โครงสร้าง

2. ได้ติดต่ออาจารย์ที่จะมาสอนในปี 4-5

3. หาแนวทางการฝึกงานนักศึกษาปีที่ 5พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th