หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บุญเพ็ญ  ชูทอง   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   15 ต.ค. 2550    ถึงวันที่   17 ต.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ร้านหนังสือคิโนะคุนิยะ   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    ดูงานร้านหนังสือคิโนะคุนิยะและห้องสมุดของสิงคโปร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 15 ต.ค. 50 ดูงานที่ร้านหนังสือคิโนะคุนิยะ เป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ จัดเก็บตามเนื้อหาหนังสือ มีหนังสือครบทุกสาขาวิชา อยู่ที่ห้างทาคาชิมายา และดูงานที่ Library of Orchard เป็นห้องสมุดประชาชนที่อยู่ในห้างเดียวกัน ใช้ระบบ RFID ผู้ใช้สามารถยืมคืนได้ด้วยตนเอง หนังสือไม่เน้นทางด้านวิชาการ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้ทุกคน

วันที่ 16 ต.ค. 50 ดูงานที่ National Library เป็นหอสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์ มีทั้งหมด 16 ชั้น การจัดตกแต่งอาคาร เน้นธรรมชาติ และความโปร่ง โล่ง และแสงสว่างจากภายนอก ใช้ระบบ RFID ซึ่งผู้ใช้สามารถยืม คืนได้ด้วยตนเองเช่นกัน และดูงานที่ National Archives เป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์ จัดเก็บเอกสาร ภาพยนต์ เทป ภาพถ่าย แผนที่ ฟิล์ม วิดีทัศน์ ซีดีรอม เป็นข้อมูลปฐมภูมิ มีเพียงหนึ่งเดียว ไม่สามารถทำซ้ำได้

วันที่ 17 ต.ค. 50 Free Time และเดินทางกลับ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุด การตกแต่งสถานที่ให้น่านั่งอ่านหนังสือ และการบริการที่แตกต่าง

- การนำระบบ RFID มาใช้ การรับคืนหนังสือที่ผู้ใช้คืนด้วยตนเอง ต้องมีการจัดระเบียบหนังสือที่รับคืน และรับคืนอีกครั้ง

- การจัดเก็บเอกสารเก่าๆ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ไปนานๆ ควรมีการดำเนินการ และจัดเก็บที่ถูกวิธี  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th