หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนประชาสัมพันธ์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุภาณี  เพชรานันท์   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนประชาสัมพันธ์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   11 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง เหนือและตะวันออก   จังหวัด  อุดรธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    25 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. จัดการประชุมผู้บริหาร อาจารย์แนะแนวของโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก

2. จัดกิจกรรมพบปะพูดคุย และแนะนำข้อมูลหลักสูตร และการรับนักศึกษาประเภทโควตาให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. เป็นโครงการเชิงรุกที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

2. เป็นกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างมาก

3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนต่าง ๆ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. ผลิตสื่อที่ต้องการนำเสนอให้น่าสนใจและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. วางแผนเตรียมการอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างสื่อบุคคลให้มีความเข้มแข็งเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์องค์กรพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th