หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 ต.ค. 2550    ถึงวันที่   20 ต.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วทท/มวล   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท. 33: 2550) 33rd Congress of
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    23 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  ในการประชุม วทท 33 ในครั้ง ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมเป็นคณะทำงานการจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยที่ส่งในการเข้าร่วมประชุมในสาขา ชีวเคมีจำนวน 3 ผลงาน และสาขา ชีวเวชศาสตร์ จำนวน 6 ผลงาน  ในการประชุมในครั้งได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาการพัฒนาเครื่อข่ายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับนักวิจัยรางวัล Nobel คือ Sir Jonh E. Sulton และนักวิจัยจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Prof.Dr. Lin Li,  Director of Department of Pharmacology, Vice president of Xuanwu Hospital of Capital Medical University, Beijing, Chinaรวมทั้งนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

Prof.Dr. Kinzo Matsumoto,  Department of Medicinal Pharmacology, Institute of Natural Medicine, University of Toyama,  Japan, 

Prof.Dr. Hiroyuki  Yoshimura,   Behavioral Pharmacology Laboratory, Department of Health Sciences, Ehime University Graduate School of Medicine, Toon-city, Japan

Prof.Dr. Mitsuhiro  Yoshioka,  Hokkaido University Graduate School of Medicine, Japan   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการวิจัยและดำเนินความร่วมมือกับนักวิจัยจากจีนและญี่ปุ่น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  หาทุนและความร่วมมือในการสนับสนุนการทำวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th