หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 ต.ค. 2550    ถึงวันที่   16 ต.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หอการค้าจังหวัดสงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุม"ค้นหาของดีที่ระโนด"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. เพื่อเสนอความคิดเห็นด้านผังเมือง/สถาปัตยกรรมแก่เทศบาลเมืองระโนดและอบต.ในท้องถิ่นที่ระโนด

2. ให้คำปรึกษาแก่ผู้นำชุมชน ในการวางแผนและการจัดการในปัจจุบันที่สามารถนำไปสู่การวางแผนระยะยาว   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ด้านวิชาการกับเทศบาลระโนดในอนาคต เช่น การวางแผนการทำยุทธวิธีเพื่อการท่องเที่ยวในเขต อ.ระโนด และด้านอื่น ๆ

2. สะสมประสบการณ์แก่อาจารย์และสำนักวิชาเพื่อการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและปฏิบัติการในท้องถิ่น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. ความสืบเนื่องในการบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นกิจการที่จะสืบเนื่องและทำให้เกิดการขยายเนื้อที่ไปสู่วิชาการด้านอื่น ๆ เช่น วิศวกรรมสภาพแวดล้อมเป็นต้น

2. การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดเอกสารด้านวิชาการโดยตรงพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th