หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิสา  แซ่หลี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 ต.ค. 2550    ถึงวันที่   13 ต.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคโนโลยีชีวาพแห่งประเทศไท และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    TSB2007: Biotechnology for Gross National Happiness หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น Molecular genetics, Biotechnology for Applications, Medical Biotechnology, Environmental Biotechnology, Enzyme Technology, Biobusiness and Biotechnology Healthy Lifestyle and Weliness, Biotechnoly for Gross National Happiness

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทราบแนวทางและทิศทางงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ผ่านมาและในปัจจุบัน เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและนำไปพัฒนาโจทย์วิจัยในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th