หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิสา  แซ่หลี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 ส.ค. 2550    ถึงวันที่   03 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทง่วนเชียง   จังหวัด  สมุทรปราการ
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อรับทราบ ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางสำหรับเกณท์การส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำแนวทางการการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานปฏิบัตการ ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยงข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ  มาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ปฏิบัติการจริงให้มากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตซีอิ๊ว ซอสปรุงรส และผลิตอื่นๆ เป็นแนวทางสำหรับโจทย์วิจัยต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th