หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนแผนงาน  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนแผนงาน
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   13 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   14 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงบประมาณ (จัดที่ร.ร.มิราเคิล แกรนด์)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การบริหารจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการและการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

เครื่องมือ PART เป็นเครื่องมือที่สำนักงบประมาณนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  ซึ่งเริ่มทดลองใช้กับหน่วยงานนำร่องในปี 2547จนถึงปี 2549 แล้วกว่า 40 หน่วยงาน และในปีงบประมาณพ.ศ.2551 สำนักงบประมาณก็จะขยายให้หน่วยงานต่างๆ นำเครื่อมือ PARTมาใช้มากขึ้น

PART  มาจากคำว่า  Performance  Assessment  Rating  Tool  ซึ่งในเครื่องมือนี้ประกอบด้วยชุดคำถาม 5 ชุด 30 ข้อได้แก่1)ชุด ก: จุดมุ่งหมายและรูปแบบ  2) ชุด ข : การวางแผนกลยุทธ์  3) ชุด ค : ความเชื่อมโยงงบประมาณ  4) ชุด ง : การบริหารจัดการ  และ 5) ชุด จ : การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของสำนักงบประมาณ (http://www.bb.go.th) หัวข้อเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) และ PART 

เครื่องมือ PART ถูกนำมาใช้กับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic  Performance  Based  - Budgeting : SPBB)  ซึ่งระบบดังกล่าวมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือการวางแผนกลยุทธ์  การจัดทำแผนปฏิบัติการ  และการติดตามประเมินผล  โดยระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  จะให้ความสำคัญกับการกำหนดตัวชี้วัดด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์(Outcome)   ซึ่งผลงาน (Result) ที่จะเกิดขึ้นก็มาจากผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยงานนั่นเอง   สำนักงบประมาณนำเครื่องมือ PARTมาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีการประเมินตนเอง  ซึ่งเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณและเครื่องมือนี้จะช่วยให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบตนเองได้จากการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว  ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงบประมาณสามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อไปในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ในชุดคำถามของเครื่องมือ PART มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเตรียมตัวของหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th