หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริมาศ  เลือดกาญจนา   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   12 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   05 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 ร่วมกับ บ.เอ็น.พี.ชินดัง   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) ประเภทผู้ให้คำแนะนำ (Counselors) การดำเ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

ภาคทฤษฏี
- หลักการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
- หลักการบริหารจัดการด้านการตลาดและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- หลักการบริหารจัดการด้านการผลิต
- หลักการบริหารจัดการบัญชีการเงิน
- ข้อมูล DBS ในพื้นที่และหน้าที่ความรับผิดชอบ BDS แนวทางการวินิจฉัย
- แนวทางการวินิจฉัย/เทคนิค Counsellor/จรรยาบรรณ
ภาคปฏิบัติฝึก OJT
- สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อรับฟังประเด็นปัญหา
- วิเคราะห์ปัญหาให้คำปรึกษาแบ่งตามแผนกต่างๆ
- สรุปการให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขและจัดทำ Action plan
- สรุปการเข้าฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอรายงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง มวล.กับหน่วยงานองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
- นำความรู้มาใช้กับการปฏิบัติงานโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ผลักดันให้ มวล. มีผลงานการบริการทางวิชาการและตอบสนองความต้องการของหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโดยมีศูนย์ฯสุราษฎร์ฯ เป็นหน่วยงานเชื่อมประสาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th