หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริมาศ  เลือดกาญจนา   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   27 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   28 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หน่วยพัฒนาองค์กร มวล.   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    เรียนรู้ร่วมกันสร้างสัมพันธ์ มวล.
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานใหม่กับพนักงานเก่า
1. ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
2. ทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "บทบาทนักวิชาการยุคใหม่ของ มวล." และ "การพัฒนาครูและพัฒนานักเรียน"
3. บทบาทพนักงานสาย ป.ในการสนับสนุนภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชีวิต งาน ความสุขใน มวล."

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการทำงานที่ดีให้กับพนักงานรุ่นน้อง
- มองและคิดเชิงบวก ทำให้ชีวิตการทำงานและมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานดีขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเก่าและใหม่ ทำให้มีสายใยที่ดีและประสานงานกันได้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th