หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริมาศ  เลือดกาญจนา   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   03 ก.พ. 2550    ถึงวันที่   25 มี.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  -การบริหารความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการ
- นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs+การวิเคราะห์
- กลยุทธ์ทางการตลาด
- การบริหารจัดการทางธุรกิจ(การผลิต/บริการ)
- การบริหารองค์การ
- ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารการเงิน
- ระบบบัญชี
- นำเสนอแผนธุรกิจ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ได้มาทำกิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่กลุ่ม SMEs-OTOP  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th