หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริมาศ  เลือดกาญจนา   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   22 พ.ค. 2549    ถึงวันที่   27 พ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการจัดทำบัญชี วิเคราะห์ต้นทุน และแผนธุรกิจ ปี 2549
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  จัดอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติให้ทีมวิทยากรถ่ายทอดระดับจังหวัด
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม
- ภาพรวมแผนธุรกิจ
- วิเคราะห์จุดออ่อน จุดแข็ง (SWOT Analysis)
-กิจกรรมจำลองธุรกิจ
- ฝึกปฏิบัติการทำแผนธุรกิจด้าน การจัดการ/การตลาด/การผลิต
- การทำแผนการเงินและบัญชี
- การลงบัญชี การคิดต้นทุน/การตั้งราคาขาย
- การแยกหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
-ฝ กปฏิบัติการจัดทำบัญชีการเงิน
- ฝึกทำแผนด้านการเงินและเตรียมนำเสนอ
- จัดทำแผนธุรกิจและนำเสนอ
- ฝึกการเป็นวิทยากร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. เป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มวิทยากรถ่ายทอดโครงการอบรมการจัดทำบัญชี วิเคราะห์ต้นทุน และแผนธุรกิจ ให้กับกลุ่ม OTOP จ.สุราษฎร์ธานี และกระบี่ จำนวน 42 กลุ่ม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. เป็นเครือข่ายของ มวล.ในการดำเนินกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่กลุ่ม OTOP ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th