หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สมศักดิ์  บุตราช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   29 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   30 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานควบคุมโรค เขต 11   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    -การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยขององค์กร ปี 2550
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    02 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

เป็นวิทยากรตามคำเชิญ ได้บรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการทำวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ การค้นคาปัญหาการวิจัยในงานประจำที่รับผิดชอบของนักวิชาการควบคุมโรค ทั้งด้านโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชี้ประเด็นและประสบการณ์ที่นำมาทำวิจัยระหว่างปกิบัติงานในหน้าที่เป็นนักวิชาการควบคุมโรคและเป็นผู้บริหารศูนย์วิชาการควบคุมโรคเขต 12 สงขลา ให้ผู้เข้าอบรมบ่งกลุ่มตามกลุ่มงาน 5 กลุ่ม ระดมสมองและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สมควรนำมาทำวิจัย จัดทำโครงร่างวิจัยเบื้องต้น นำเสนอและร่วมกันวิพากษ์ ถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสม เพื่อการนำไปปฏิบัติจริงต่อไป ซึ่งได้โครงร่างเบื้องต้นของงานวิจัยในงานประจำ จำนวน 5 เรื่อง และรับที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่ง สคร 11. จะแจ้งเป้นทางการให้ มวล. ทราบต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ระเบียบวิธีการวิจัย ชีวสถิติ วิทยาการระบาด การบริหารสาธารณสุข และการวางแผนการวิจัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - ข้อขัดข้องหรือปัญหาการดำเนินที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งไว้ และควรมีการวางแผนการวิจัยล่วงหน้า แล้วนำผลสำเร็จไปเป็นผลงานวิชาการ น่าจะมีคุณภาพมากกว่าการนำผลปฏิบัติงานมาเขียนเป็นผลงานวิจัยเพื่อขอปรับเลื่อระดับตำแหน่ง 

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0471 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th