หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริญาพร  การสอน   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   27 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   28 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนย์ เบย์   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ มวล.
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ต.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  ผู้บริหารมาพูดคุยทำความเข้าใจกับพนักงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างพนักงานใหม่และพนักงานรุ่นพี่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th