หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   11 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

เข้าร่วมประชุมในเรื่องที่สนใจ 3 เรื่อง (ดูไฟล์แนบ)คือ

(1) ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: แผนกลยุทธ์และการปฏิบัติ

(2) เครือข่ายการวิจัยเพื่อการศึกษาไทยก้าวหน้า

(3) เครือข่ายการวิจัยกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

และเข้าชม "มหกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการวิจัย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550"

การวิจัยของสถาบันต่างๆ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การนำเสนองานวิจัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัว เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เกิดความมุ่งมั่นกลับมาพัฒนางานวิจัยที่คิดเอาไว้ เพื่อจดอนุสิทธิบัตร

ในงานมีบูทให้คำปรึกษา ความรู้ในการจดสิทธิบัตร และมีภาพถ่ายสิทธิบัตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงงานไว้ให้เห็นเป็นแบบอย่างของพัฒนาองค์ความรู้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานประดิษฐ์เพื่อจดอนุสิทธิบัตร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th