หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   23 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ดำเนินการเอง   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ศึกษาศฺลปวัฒนธรรม พิพิทธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

นำ รศ.คนองยุทธ กาญจนกูล อาจารย์พิเศษ สอนการวางแผนงานสาธารณสุข MPH-614 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต ไปศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พิพิทธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ทุ่งท่าลาด (เข้าทางด้านข้างของสนามกีฬาจังหวัด) อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทำให้ทราบ (1) แหล่งท่องเที่ยวที่ เหมาะสมสำหรับผู้มาเยือนเมืองนคร โดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา เพราะมีการเล่าเรื่อง ประวัติ ภูมิหลังของเมืองลิกอร์ ประวัติบุคคลสำคัญ และการนั่งเรือ (Simulation) สำเภาไปตามเมืองท่าสมัยก่อน  (2) สำหรับนักศึกษาจะได้เห็นวิธีการนำเสนอเรื่องต่างๆ หลายรูปแบบ ที่ออกแบบได้น่าอ่าน ทั้งรูปประโยค และการวางตำแหน่งเรื่องราว

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้นำเสนอข้อมูลนี้ ให้ รศ.ดร.อมรา ช้างทรัพย์ เพื่อใช้ในการนำนักวิชาการ สวทท ที่จะเดินทางมาจัดการประชุม วันที่ 17 ตุลาคม 2550 ได้ไปแวะเยี่ยมชม ประวัติศาสตร์ และศิลปของชาวนครศรธรรมราช

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th