หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  โกวิท  กิตติวุฒิศักดิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   21 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    2nd Annual Symposium of Protein Society of Thailand (2007)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  The 2nd Annual Symposium of Protein Society of Thailand: Odysseys in Protein Research will be held at Chulabhorn Research Institute Conference Center between September 20-21, 2007 and, as in previous years, is supported by the Thailand Research Fund (TRF), Faculty of Science, Mahidol University and Chulabhorn Research Institute (CRI). The 2nd Annual symposium also marks a commemorated event to celebrate Professor M.R. Jisnuson Svasti?s 60th birthday. The scientific contents of the symposium will encompass broad areas of protein research covering topics from basic protein studies to advanced studies of protein functions exploiting cutting-edge technologies, advanced molecular techniques and high-throughput technologies to gain deeper insights into protein functions and protein interactions in complex biological systems. Attendants will have the opportunity to listen to keynote lectures delivered by a number of Outstanding Scientists who are not only top researchers in Thailand but are also colleagues and long-time friends of Professor Jisnuson Svasti. Other highlights of the program include presentations from invited speakers, oral and poster presentations by young scientists and students, making the venue of the symposium a platform for knowledge sharing and intellectual discussion among Thai protein researchers.
http://cbag2.sc.mahidol.ac.th/protein/symposium07

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

โปรตีนเป็นสารชีวะโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับกลไกการรักษาโรคของยาหลายชนิด   การจำลองการจับตัวของยาและโปรตีนเป็นงานวิจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในขณะนี้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจำลองการจับตัวของโปรตีนและสารที่สำคัญเช่นยาเป็นต้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th