หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   17 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   19 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลาง ร่วมกับ ทุกภาค   จังหวัด  นนทบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนานักวิจัยชุมชน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  เป็นวิทยากร เล่าประสบการณ์ การพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ (ดูสไลด์ในไฟล์แนบ) และเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งวิพากย์ งานวิจัยภาคประชาชน 12 เรื่อง คือ

1.เรื่อง กองทุนสุขภาพภาคประชาชนตำบลศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เสนอโดย นายทินกร ทองรัตน์

2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่โดยเครือข่ายสุขภาพชุมชน ต.เทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา  เสนอโดย นายประจักษ์ เจนสัญญายุทธ เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข 7 และ น.ส.ถนอมนวล ชนะบุตร ปลัด อบต.เทพราช

3. การพัฒนารูปแบบการป้องกันไข้หวัดนกในชุมชน ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เสนอโดย น.ส.นีรนุช สีตะสุต นักพัฒนาองค์กรเอกชน

 

4. การศึกษาการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกของชุมชน ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เสนอโดย นางสายฝน ตันตะโยธิน พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหน้า สอ. คลองขวาง

 

5. การพัฒนางานวิจัยเครือข่ายสุขภาพชุมชน ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช เสนอโดย อ.ปรีชา กฐินหอม ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัด เจดีย์ และ นายพิชิตชัย นำนาผล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6

6. ชาวนราภิรมย์ร่วมใจเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน นครปฐม เสนอโดย นายทศพล วัฒนะพันศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข 4 สอ.วัดสว่างอารมย์

 

7. ?กองทุนสุขภาพ 2 บาท? ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร เสนอโดย นายไชยณรงค์ วาปี นักวิชาการสาธารณสุข 5

8. ?การพัฒนาและขยายเครือข่ายนักวิจัยชุมชนตำบลดาวเรือง? ตำบลดาวเรือง ตำบลนาโฉง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดย นายสว่าง สามปลื้ม รองนายก อบต. ดาวเรือง

 9. ?การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่โดยเครือข่ายสุขภาพของชุมชน? เสนอโดย นางวนิดา ศิริองอาจ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6 สอ. หินเหล็กไฟ  และ นายอนุชา ผู้ใหญ่บ้าน

10. ?บ้านน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น ปราศจากโรคา? ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จ.ยะลา เสนอโดย นายประพันธ์ สีสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 และนายซามสุดิน เจะโด อสม.

11. ?การพัฒนารูปแบบการป้องกันไข้หวัดนกในชุมชน? ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เสนอโดย น.ส.กษมา สุนทรสุริยะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข 7

12 ?การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ (ไข้หวัดนก) โดยเครือข่ายสุขภาพของชุมชน? บ้านเนินโมกข์ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี  เสนอโดย น.ส.กษิรา บุญวัฒนเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุข 7 และนางฐิติรัตน์ สุบิน อสม.

มีนักวิจัยชุมชนภาคประชาชนเข้าร่วม 110 คน นักวิชาการสารณสุข 20 คน

ซึ่งการประชุม นำเสนอบทเรียนการวิจัย จัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17-19  กันยายน 2550

โดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

บทสรุปจากการเป็นที่ปรึกษา และวิพากย์งานวิจัย

1. ประชาชนสามารถพัฒนาตนเป็นนักวิจัยที่เข้าใจบริบทของชุมชนอย่างชัดเจนมาก (เดิมเข้าใจแต่อธิบายไม่ได้)

2. ความหลากหลายของนักวิจัยชุมชนก่อให้เกิดศักยภาพ ที่สูงมากขึ้นเมื่อได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง บริบทที่แตกต่างกัน ทำให้วิธีการแสวงหาข้อมูล และทางแก้ปัญหาต่างกัน เช่น กรณี ต. บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา ที่สามารถประสานภารกิจบนโต๊ะของทุกหน่วยงาน ก่อนการปฏิบัติ เนื่องจากพื้นที่มีหน่วยงานรัฐลงมาบ่อยจนกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญ ที่ต้องทำให้ทุกคนชัดเจนในภารกิจก่อน

เมื่อไปเปรียบเทียบกับ อบต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี ที่มีประชากรหนาแน่น ต้องใช้วิธีระดมความคิดจากประชาชนส่วนใหญ่ 200 กว่าคน และใช้ภาวะผู้นำของ อบต. และความเสียสละของประชาชน แต่ก็ทำให้งานสำเร็จได้ อบต. (คุณ)สว่าง เป็นผู้เสนอผลการวิจัยด้วยตนเอง บอกด้วยว่า "ได้สัมผัสจิตใจที่เสียสละของประช่าชน" ทำให้มีกำลังใจในการทำงาน และกำหนดพันธกิจของ อบต.ดาวเรือง เป็นศุนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ของตำบลดาวเรือง

3.ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ในกลุ่มนักวิจัยชุมชน มีสูงกว่านักวิจัยภาครัฐ (ภาครัฐเน้นการรุกออกไปบริการ แต่ประชาชนใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมพร้อมด้านอาหารพอเพียงทุกครอบครัว และการสร้างความอบอุ่นของครอบครัวในทางปฏิบัติจริงมานำเสนอ)  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th