หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   08 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   08 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนานักวิจัยชุมชน
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    24 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

วิทยากร วิพากย์งานวิจัยชุมชนโดยภาคประชาชน ของ ต.เจดีย์ อำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 3 โครงการ คือ

1.การศึกษาเครือข่ายการดูแลสุขภาพภาคประชาชน

2.การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกโดยภาคประชาชน

3.การพัฒนารูปแบบการจัดระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในชุมชนโดยภาคประชาชน

เมื่อ นักวิจัยชุมชนนำเสนอแล้ว จึงสรุปบทเรียนด้วยการบรรยาย เรื่อง การพัฒนานักวิจัยชุมชน: ความรู้หลังการปฏิบัติ หรือที่นักวิชาการเรียกกันว่า After Action Review: AAR  (ดูสไลด์ในไฟล์ที่แนบ)    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การไปเป็นวิทยากร ได้รับทราบพัฒนาการของ ชุมชน ในเขตจังหวัดนครรีธรรมราช นำข้อมูลมาใช้ประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอนชุมชนกับสุขภาวะ ทั้งในระดับปริญญาตรี และ โท ทางด้านสาธารณสุข  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลมาประกอบการพัฒนาเป็นงานวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคประชาชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th