หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุบลรัตน์  โสสนุย   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   20 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   21 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    เข้าเยี่ยมสถานประกอบการใหม่ที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ภาค 2/2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

เข้าเยี่ยมสถานประกอบการสหกิจศึกษาเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและชี้แจงกระบวนการสหกิจศึกษาให้แก่สถานประกอบการสหกิจศึกษาดังนี้

- บ. ไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- บ. ซันนี่ทัวร์

- โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัลสุคนธา

- บ. สยามเซฟสกินเมดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

- ศูนย์พลเมืองเด็กสงขลา 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รู้จัดหน่วยงานที่จัดส่งไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น ได้ทราบถึงลักษณะงานที่นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง ๆ ซึ่งหากหน่วยงานไหนที่ยังมอบหมายงานให้นักศึกษาไม่ตรงกับลักษณะงานหรือองค์ความรู้ของนักศึกษา ก็สามารถแจ้งให้หน่วยงานได้ทราบและขอให้ทางสถานประกอบการได้มอบหมายงานที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา เพราะได้เจอกับหัวหน้างานของนักศึกษาโดยตรง เมื่อได้ชึ้แจงถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการสหกิจศึกษาแล้วสถานประกอบการสามารถมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ตรงกับความสามารถของนักศึกษาและสถานประกอบการได้รู้จักมหาวิทยาลัยในภาพรวมมากยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th