หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนแผนงาน  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นฤมล  สุทธิ   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนแผนงาน
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   12 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   12 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกอ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของส่วนราชการ  ตามนโยบายในการนำค่าใช้จ่ายผลผลิตมาเป็นเครื่องมือในการจัดทำและบริหารงบประมาณของประเทศในอนาคต 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำแนวทางไปใช้ในการคิดค่าใช้จ่ายผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อจัดส่งให้สำนักงบประมาณต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th