หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุบลรัตน์  โสสนุย   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   10 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   11 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถานประกอบการสหกิจศึกษาอำเภอเกาะสมุย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    เข้าเยี่ยมสถานประกอบการสหกิจศึกษาเพื่อแนะนำหลักสูตรและชี้แจงกระบวนการสหกิจศึกษาให้แก่สถานประกอบการให
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    17 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

สถานประกอบการที่เข้าเยี่ยมดังนี้

- สำนักงานบัญชีบังอรและเพื่อน

- โรงแรมเรเนอซองส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

- โรงแรมศิลา เอวาซอน ไฮด์อะเวย์ สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา

- โรงแรมสมุดรา รีทรีฟ สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา

- บริษัท ทัวร์อีส อีที สมุย จำกัด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทำให้โครงการสหกิจฯ ได้รู้จักหน่วยงานและสถานประกอบการที่จะจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถคัดกรองนักศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงานและได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ของนักศึกษาที่จัดส่งไป รวมทั้งกระบวนการสหกิจศึกษาว่ามีกระบวนการใดบ้าง ทำให้หน่วยงานได้บรรจุงานให้เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรที่จัดส่งไป สร้างความคุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

หลังจากได้เจอสถานประกอบการแล้วสามารถเสนอหลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรที่ได้จัดส่งไปในปีนี้ ทำให้ขยายตำแหน่งงานได้มากขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th