หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   04 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการโครงการสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

มีเนื้อหาการประชุม ดังนี้

  • หารือเกี่ยวดับการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ บุคคลากร กำหนดการ พิธีการ การอำนวยความสะดวก และสวัสดิการสำหรับผู้มาช่วยงานในส่วนต่างๆ
  • จัดหาแหล่งในการยืมอุปกรณ์ที่จำเป็นจากหน่วยงานกายภาพบำบัดใกล้เคียง
  • แบ่งผู้รับผิดชอบและผู้ประสานในแต่ละส่วนงาน ซึ่งได้แก่ นิทรรศการ การให้คำปรึกษาและบริการ ทดสอบสมรรถภาพ การบรรยาย และบูธเอกชน 
  • จัดเตรียมบุคคลากรที่รับผิดชอบงานในแต่ละวัน


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาประยุกต์ใช้กับงานสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th