หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 ส.ค. 2550    ถึงวันที่   24 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการโครงการสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

ประชุมรายงานความคืบหน้าของงานสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติในส่วนต่างๆ ได้แก่

  • งานนิทรรศการทาวิชาการ และนิทรรศการเฉลิมพรัเกียรติ์
  • การให้คำปรึกษาและบริการทางกายภาพบำบัด
  • การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • การบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะทางกายภาพบำบัด

โดยมีความคืบหน้าในด้านการประสานงาน การจัดเตรียมบุคคลากร เนื้อหาวิชาการ และการจัดเตรียมอุปกรณ์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาปรับใช้กับโครงการสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th