หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   14 ส.ค. 2550    ถึงวันที่   14 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ทัศนศึกษาวิชาการเลี้ยงปลาสวยงาม (2305-419)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  ศึกษาดูงานการเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ ปลาสวยงาม และการจำหน่ายของ ศพจ. สุราษฎร์ธานี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ความรู้เพิ่มเติมในการเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ ปลาสวยงาม และการจำหน่าย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เทคนิคการเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ และวิธีการจำหน่าย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th