หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุไร  จเรประพาฬ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   05 ก.ย. 2549    ถึงวันที่   06 ก.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพระบรมราชชนก   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะชุมชน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

เป็นการจัดการประชุมเพื่อนำหลักการ อุดมการณ์การจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และการผลิตบุคลากรเพื่อการสร้างสุขภาวะชุมชน ผ่านประสบการณ์การปฏิรูปการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดของพระบรมราชชนก

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

วิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างอิสระเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น อันจะส่งผลให้นักศึกพยาบาลที่จบหลักสูตรจะสามารถให้การพยาบาลอย่างเข้าอกเข้าใจในสภาพที่แตกต่างของแต่ละคน อันจะนำมาสู่การออกแบบการให้การพยาบาลที่เหมาะสมกับบริบทของบุคคล ครอบครัว และชุมชนต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำกระบวนการของการเรียนการสอนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับนักศึกศึกษาพยาบาลของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th