หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อนันต์เดช  ศรีราพร   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   07 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถานประกอบการที่ร่วมรับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2550   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เข้าพบสถานประกอบการเพื่อให้ข้อมูลด้านสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

- แนะนำข้อมูลสหกิจศึกษา

- แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สถานประกอบการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจการมอบหมายงานให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ชัดเจน เนื่องจากหน่วยงานยังเคยชินกับการฝึกงานอยู่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th