หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อาภาภัทร  โรจนราธา   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 ส.ค. 2550    ถึงวันที่   30 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมบัญชีกลาง   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประกาศนี่ยบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสุตร Intermediate ด้าน Consulting
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. มิติที่มีความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ : หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ มิติที่มีความสำคัญ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี   ผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการ

2. กระบวนการให้การปรึกษา : บทบาทหน้าที่ ทักษะพื้นฐาน จริยธรรม และ กระบวนการ

3. การวิเคราะห์องค์กรและการบริหารจัดการ

4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ : กระบวนการ  การกำหนดทรัพยากร

5. วงจรการให้คำปรึกษา : กระบวนการ เทคนิค และ บทบาทของการให้คำปรึกษา

6. เทคนิคการนำเสนอสำหรับที่ปรึกษา : กระบวนการ การวิเคราะห์ผู้ฟัง การเตรียมการ เทคนิคที่มีประสิทธิภาพ

7. Competency : เครื่องมือในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาอาชีพ การจัดการผลการปฏิบัตงาน

8. กระบวนการสรรหาสมรรถนะของการเป็นที่ปรึกษา : กระบวนการติดตามผล การพัฒนาความสามารถ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. นำความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์  แนวคิดในเรื่องการวัดผลปฏิบัติงาน การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน มาประยุกต์ใช้กับPerformance Audit

2. นำกระบวนการให้การปรึกษา เทคนิค และ บทบาทของการให้คำปรึกษาเทคนิคการนำเสนอสำหรับที่ปรึกษา มาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   นำความรู้เรื่อง Competency มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th