หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรรณศิริ  ดำโอ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   05 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมบรรณาธิการหนังสือประกอบการเรียนการสอน หน่วยที่ 6 มหโมเลกุล สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐาน ของ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  พิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องของหนังสือคู่มือครูและบันทึกกิจกรรม เรื่องมหโมเลกุล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจำลองมหโมเลกุล เช่น DNA สำหรับเป็นสื่อการสอนยุกต์ใหม่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th