หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุขุม  ศรีสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   06 ก.ย. 2550    ถึงวันที่   07 ก.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    "ขับเคลื่อนเครือข่ายสร้างสรรค์งานบริการวิชาการ"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  เป็นการสัมนาวิชาการของ สถาบัน หน่วยงานต่าง ทีมีภาระกิจหลักด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อเรื่อง "ขับเคลื่อนเครือข่าย สร้างสรรค์งาน บริการสังคม " เพื่อให้หน่วยงานที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม และงานส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.ได้รับความรู้เรื่องงานบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้ในงานที่ปฎิบัติอยู่

2.ได้สร้างเครือข่ายของสถาบันต่างๆ ที่มีลักษณะงานที่คล้ายกันกว้างขวางยิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านทักษะและประสบการณ์ของหน่วยงานที่มีลักษณะการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ของสถาบันและหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งได้นำความองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดงานบริการวิชาการได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างสรรค์งานบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th