หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   21 ส.ค. 2550    ถึงวันที่   22 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมอนามัย   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการของเสียกับเมืองน่าอยู่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

ลักษณะงานประชุมเป็นการนำหน่วยงานในภาครัฐที่ประสบความสำเร็จมา present ให้ดูกระบวนการและแนวทางในการจัดการของเสียชุมชนโดยมาเนื้อหารวมๆดังนี้

1.หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดการขยะได้เนื่องจากมาการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิด

2.หน่วยงานท้องถิ่นสามารถสงเสริมให้ลูกบ้านคัดแยกขยะได้เนื่องจากการทำธนาคารขยะโดยทางหน่วยงานท้องถิ่นออกค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโครงการทั้งหมด

3.การจัดการของเสียในท้องถิ้นที่มีขนาดใหญ่ต้องเป็นระบบที่ดีมากกว่าและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นใช้เตาเผาที่มีประสิทธิภาพ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวิจัยองค์ประกอบมู,ฝอยเพื่อคัดเลือกระบบการจัดการมู,ฝอยภายใน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th