หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปิยะ  โกยสิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   31 ส.ค. 2550    ถึงวันที่   31 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางด้านเกษตรศาตร์และชีววิทยา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

รับฟังนโยบายและทิศทางการวิจัยด้านการเกษตรและชีววิทยา รวมไปถึงสถานะภาพและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัยทางด้านนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ(พ.ศ. 2551-2553) โดยมียุทธศาสตร์การวิจัย 5 ประการ ได้แก่

1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพํฒนาทางสังคม

3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล

4 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม

ในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยหลายกลยุทธ ซึ่งสามารถเข้าถึงรายละเอียดได้ที่ www.nrct.net ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย สกว.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th