หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนิต  สมพงศ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ส.ค. 2550    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมพัฒนาชุมชน   จังหวัด  นครนายก
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้(knowledg
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

-สถานการณ์ของOtopประเด็นปัญหาและอนาคต

-Model การจัดทำหลักสูตรและการดำเนินการ

-การวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย

-การวางแผนและการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้ผลิตชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

-แผนการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้และสื่อที่ใช้

-การนำเสนอหลักสูตรและแผนการดำเนินงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆในท้องถิ่นในการทำงานแบบบูรณการร่วมกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนด้วยการส่งเสริมความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการชุมชนทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการการนำงานวิจัย/เทคโนโลยีและนวตกรรมมาใช้ในการออกแบบผลิตภัฑณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างๆ รวมถึงการที่จะมีโอกาสสร้างความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐทั้งพัฒนาชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆที่มาทำงานร่วมกันโดยใช้โจทย์หรือความต้องการของผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งร่วมกันและการแสวงหารูปแบบของความร่วมมือกันเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานร่วมกันหรือ KBO ระดับจังหวัดในการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยในการที่จะมีช่องทางในการนำเอาวิชาการที่มีอยู่มาปรับใช้ร่วมกับสถาบันอื่นๆในท้องถิ่นที่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมงานเดียวกัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การขยายการเชื่อมโยงความต้องการความรู้/เทคโนโลยี/นวตกรรมที่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมีอยู่หรือมีเครือข่ายความร่วมมือเช่นคลีนิคเทคโนโลยี โครงการ ITAP เป็นต้นไปใช้ในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในโอกาสต่อไปรวมถึงอาจเป็นโจทย์ของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยตามหน่วยวิจัยต่างๆที่อาจสนใจเป็นต้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th