หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นฤมล  มาแทน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   22 ส.ค. 2550    ถึงวันที่   24 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุม "Workshop on Practical Applications of Discriminant, Logistic Regression, and McNemar Anal
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

ได้รับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SAS ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการทำ Discriminant analysis, Logistic Regression, และ McNemar test   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำไปใช้สอนในรายวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูงได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถเข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคดังกล่าว โดยเทคนิคนี้เหมาะในการนำมาวิเคราะห์ความต้องการซื้อของกลุ่มผู้บริโภคได้ในงานวิจัยทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th