หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  โกวิท  กิตติวุฒิศักดิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   20 ส.ค. 2550    ถึงวันที่   22 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม. สุรนารี   จังหวัด  นครราชสีมา
  เรื่อง/หลักสูตร    การจำลองวัสดุพอลิเมอร์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยชุดซอฟท์แวร์ OCTA
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  OCTA (Open Computational Tool for Advanced material technology) http://octa.jp เป็นชุดซอฟท์แวร์เปิดสำหรับใช้ทั้งงานวิจัยระดับสูงและการศึกษาพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มต้น โดย Prof. Masao Doi (Applied Physics, Tokyo University) และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้งบประมาณสนับสนุนจาก Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคระดับโมเลกุลกับสมบัติของวัสดุระดับมหภาคโดยครอบคลุมการจำลองหลากมิติตั้งแต่ระดับอะตอม (atomistics) มีโซสเกล (mesoscale) จนถึงระดับต่อเนื่อง (continuum)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สร้างเครือข่ายงานวิจัยที่ใช้โปรแกรม OCTA

ร่วมมือกับ มอ สงขลาในการจำลองยางธรรมชาติ



  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การประยุกต์ OCTA กับการจำลองยางธรรมชาติ





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th