หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   08 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การสำรวจพยาธิสตรองจิลอยดิสและพยาธิอื่นๆในภาคใต้ของประเทศไทยปี2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
    เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการ ได้ออกเก็บตัวอย่างอุจจาระร่วมกับทีมงาน นำมาตรวจด้วยวิธีเข้มข้น และวิธีเพาะเลี้ยง ผลที่ได้อยู่ในระหว่างการประเมิน และเตรียมต้นฉบับส่งไปตีพืมพ์ในวารสารนานาชาติ และส่งข้อมูลให้กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับประสบการณ์อันไม่อาจประเมินคุณค่าได้จากนักวิจัยอาวุโสเกษียนอายุ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ได้เห็นแนวทางการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงสำรวจ จำเป็นต้องพึ่งหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข งานวิจัยเชิงสำรวจเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่นกรณีเขื่อนปากมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
    นำมาปรับใช้กับงานวิจัยของตนเอง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th