หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  โกวิท  กิตติวุฒิศักดิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   29 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   30 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สสวท   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ยุวหมอดิน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

ทางสสวทร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจทำโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาดินยื่นข้อเสนอโครงการและเข้าร่วมอบรมในโครงการยุวหมอดินโดยมีมหาลัยศูนย์ในภาคต่างๆเป็นพี่เลี้ยง   โครงการนี้อาศัยรูปแบบของโครงการ globe ในการตรวจสอบดิน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทางโครงการกำหนดกำหนดเวลาในการจัดการอบรมร่วมไปถึง

การเสวนาเกี่ยวปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับโครงการที่ผ่านเป็นหนึ่งปี  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ม วลัยลักษณ์ร่วมกับ ม ทักษิณจะจัดการอบรมและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในโครงการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th