หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สราวุธ  เดชมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ส.ค. 2550    ถึงวันที่   06 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกอ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

การหารือหลักการทำงานผ่านเครือข่ายวิจัย

1. ประชุมเครือข่ายวิจัย ของมวล.วันที่ 10 ส.ค.50

2. หาอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อตั้งคณะกรรมการ ผ่าน สกอใ ต่อไป

3. จะมีการหารือต่อในเดือน ก.ย.50   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประชุมเครือข่ายวิจัย โดย น.พ.วิเชียร ชูเสมอ ที่ มวล. ในวันที่ 10 ส.ค. ถจ เพื่อหาความร่วมมือ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th